20
Május
2020
B
BP

Bemutatkozik a Tudástár

Blog
Bemutatjuk a DPO Portál Tudástár szolgáltatását.

A DPO Portál számos innovatív, az adatvédelmi szakemberek munkáját segítő megoldása mellett az egyik legfontosabb funkció a Tudástár. A Tudástár egy szakmaspecifikus adatbázis, amely a lehető legszélesebb körben, tematikusan feldolgozva tartalmazza az adatvédelem magyar és az európai uniós ismeretanyagát, illetve a hozzá kapcsolódó gyakorlati útmutatásokat. A Tudástár praktikus és hasznos támogatásul szolgál az adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak, adatvédelmi tisztviselőknek, illetve bárkinek, aki adatvédelemmel foglalkozik.

 

A Tudástár általános célja

 

2018. május 25-e jelentős nap volt az adatvédelem szempontjából. Ekkor vált ugyanis kötelezően alkalmazandóvá az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), amely egységesítette a személyes adatok védelmének szabályozását az egész Európai Unióban. A GDPR nyomán az egyes adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak fel kellett mérniük az általuk folytatott adatkezelési tevékenységeket, illetve azokat az új szabályozáshoz kellett igazítaniuk. Felértékelődtek az adatvédelmi tisztviselők, akik tanácsadóként, auditorként az adatvédelmi tudás egyik, de nem kizárólagos birtokosaiként nemcsak a GDPR rendelkezéseinek betartását segítik elő, hanem versenyelőnyt is jelentek az érintett szervek és személyek számára. Az adatvédelem tehát a mindennapi élet és a gyakorlat középpontjába került.

 

Másrészt elindult egy jelentős jogalkotási folyamat is. Ennek során módosultak az uniós és a hazai jogszabályok, illetve olyan új előírások is születtek, amelyek már a rendeletben foglaltak érvényesítését szolgálják. Az első, nagyobb szabályozási hullám már lezajlott: módosultak az ágazati adatvédelmi szabályok, a Munka Törvénykönyve és sok egyéb jogszabály, ez azonban nem jelenti azt, hogy a jogalkotó feladatai végéhez ért volna az adatvédelem frontján. Az olyan rendkívüli helyzetek, mint a COVID-19 elleni védekezés, illetve a speciális, nagy horderejű jogszabályok, mint a ePrivacy Rendelet megalkotása folyamatos jogalkotási szükségletet jelentenek, az adatvédelem szinte minden területen jelen van, legyen az kamerás megfigyelés vagy egy munkáltató HR tevékenysége.

 

A vonatkozó rendelkezések értelmezése és alkalmazása, illetve az előírások betartása és betartatása egyre inkább arra sarkallja az érintetteket, adatkezelőket és adatfeldolgozókat, illetve magukat a jogalkalmazó szerveket, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék az adatvédelem alakulását a gyakorlatban. Az elmúlt két év során megindult az uniós szintű párbeszéd és információcsere az adatvédelmi hatóságok és az egyes érdekképviseleti csoportok között, a koordinatív szerepet betöltő Európai Adatvédelmi Testület pedig számos iránymutatással segít eligazodni az GDPR rendelkezéseinek helyes alkalmazása terén. A testület vonatkozó tevékenysége nem látszik lassulni, így a 2020. év során is jelentős dokumentumok és útmutatások megszületése várható.

 

A személyes adatok védelmének európai rendszere tehát folyamatosan fejlődik, változik, alakul, az elméleti háttér és a gyakorlati ismeretek, a jogi háttér és a jogalkalmazói iránymutatások olyan információmennyiséget jelentenek, amelyben nagyon nehéz eligazodni a mindennapokban. A folyton változó jogszabályi környezetben az adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak, illetve az adatvédelmi tisztviselőknek nagy kihívás megtalálni, hogy aktuálisan mely dokumentumok vonatkoznak egy adott kérdéskörre, azokat hol lehet megtalálni, illetve hogy azokkal kapcsolatban hol és melyik szerv bocsátott ki olyan útmutatást, amely a gyakorlatban is hasznosítható.

 

Az adekvát válasz egy-egy gyakorlati kérdésre sokszor egy véleményben, iránymutatásban, esetleg az adatvédelmi hatóság egyik eseti döntésében található meg. A megoldás tehát karnyújtásnyira van, csak tudni kell, hogy hol kell azt keresni. A DPO Portálon található Tudástár pontosan ezt célozza: szerepe, hogy – hazánkban egyedülálló módon – egy helyen biztosít hozzáférést a lehető legtöbb adatvédelmi tárgyú dokumentumhoz. Más szóval a Tudástár az felkészült adatvédelmi szakember egyik leghasznosabb segítője.

 

A Tudástár felépítése és tartalma

 

A DPO Portálon elérhető Tudástár alapvetően az adatvédelmi tisztviselők mindennapi munkáját támogató, azt megkönnyítő adatbázis. A Tudástár tematikus formában tartalmazza az adatvédelem legfontosabb jogi instrumentumait, az adatvédelmi felügyeleti és más szervek, bíróságok döntéseit, illetve az adatvédelmi előírások értelmezését és alkalmazását segítő gyakorlati útmutatásokat. Célja, hogy a lehető legátfogóbb ismereteket nyújtsa a felhasználók részére könnyen átlátható, gyorsan és egyszerűen kereshető formában.

 

A jogi instrumentumok terén első helyen a GDPR emelendő ki, amelyet a Tudástár cikkekre bontva tartalmaz, azokhoz hozzárendelve az előírások szempontjából releváns preambulumbekezdéseket. A rendeletben felépítése így transzparens lesz, a benne foglaltakat pedig egyszerűen értelmezni és alkalmazni lehet. A GDPR ugyanakkor csupán az adatvédelemre vonatkozó legfontosabb, általános előírásokat fogalmazza meg, azt az egyes uniós tagországok saját speciális szabályozása egészíti ki. Ennek megfelelően a Tudástárban 14 kategóriába rendezve megtalálható a legfontosabb magyar ágazati szabályok is.

 

A vonatkozó rendelkezések mindennapi alkalmazása sok esetben olyan kérdéseket is felvet, amelyre nem feltétlenül az adott jogszabályban található meg a válasz. A jogellenes gyakorlat ugyanakkor súlyos következményeket vonhat maga után. Az adatvédelmi hatóság vagy a bíróság elrendelheti a jogellenesen kezelt személyes adatok törlését, illetve előbbi akár több millió eurós bírságot is kiszabhat. Mindezek elkerülését segítik az egyes uniós és hazai jogalkalmazó szervek iránymutatásai, ajánlásai és eseti döntései. A Tudástár így tartalmazza a 29. cikk alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport, az Európai Adatvédelmi Testület és az Európai Adatvédelmi Biztos dokumentumait. Ezeket egészítik ki az uniós adatvédelmi hatóságok, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a korábbi adatvédelmi biztos állásfoglalásai és határozatai, valamint az Alkotmánybíróság ítéletei. Ahhoz pedig, hogy az adatvédelem európai szabályozása a lehető legteljesebb lehessen, a Tudástár tartalmazza az Európa Tanács instrumentumait és a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságának jogeseteit is.

 

A Tudástár folyamatos frissítése

 

A tudás mindig csak egy adott pillanatban érvényes ismeretek összessége lehet, azt folyamatosan szinten kell tartani, illetve bővíteni és továbbfejleszteni kell. A Tudástár kialakítása során ezt tartottuk szem előtt, így a benne foglalt dokumentumokat az adatvédelem aktualitásainak megfelelően folyamatosan gondozzuk, frissítjük és bővítjük. Figyelemmel követjük nemcsak a jogalkotási fejleményeket, illetve a fent ismertetett szervek tevékenységét, hanem mindazokat az eseményeket is, amelyek – adott esetben – adatvédelmi kihívások elé állíthatják a jogalkalmazókat, adatkezelőket és adatfeldolgozókat, adatvédelmi tisztviselőket és más szakembereket.

 

A fentiekre példa a koronavírus (COVID-19) járvány jelentette veszélyhelyzet, amely a személyes adatok védelme szempontjából is jelentős változásokat hozott. Ezek egy része feltehetően csak ideiglenes lesz, míg más fejlemények további kérdéseket vethetnek fel. A Tudástár ezért egy dedikált szekcióban gyűjtötte össze azokat az adatvédelmi fejleményeket, amelyeket a mostani járvánnyal kapcsolatban tudni érdemes. Tartalmazza például az Európai Bizottság és más szervek iránymutatásait, valamint a vonatkozó legfontosabb jogszabályokat is. Hasonló, tematikus blokkok kialakítására a jövőben is lehetőség lesz.

 

Végezetül megemlítendő, hogy a Tudástárban foglaltakat a heti aktualitásokra koncentráló Blog egészíti ki, amelynek bejegyzései felhívják a felhasználók és látogatók figyelmét az legfrissebb adatvédelmi hírekre, illetve – szükség esetén – szakmai állásfoglalásokat, eset- és jogszabály magyarázatokat is tartalmaznak.

 

A fentiek révén a Tudástárban olyan egyedülálló, naprakész és folyamatosan frissülő, valamint átfogó ismeretanyag gyűlt össze, amely hatékonyan képes támogatni az adatvédelem területén dolgozók munkáját, és amelynek segítségével könnyebben lehet eligazodni a mindennapi életben az egyes adatvédelmi előírások között. A Tudástárt ezért minden e téren működő gyakorló szakembernek ajánljuk.

 

A DPO Portál csapata

További információra lenne szüksége?
Keressen minket bizalommal!